Dit is de Privacyverklaring van Turnschool Alianza, gevestigd te Waalwijk,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51608316.

Persoonsgegevens

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met Turnschool Alianza. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens. Daarom hebben wij in deze Privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • (Bank)rekeningnummer

Waarom we gegevens nodig hebben

Turnschool Alianza verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het inschrijven als lid van Turnschool Alianza
 • Het inschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)
 • Het aanmelden bij activiteiten van en/of namens Turnschool Alianza (o.a. kamp, wedstrijden)
 • Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)
 • Het regelen van (sport) activiteiten van de Turnschool Alianza

Hoe lang we gegevens bewaren

Turnschool Alianza zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Lidmaatschap: Indien u lid wordt gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.
 • Administratie: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Ter benadering na beëindiging lidmaatschap: Voor het uitnodigen van ex-leden voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenissen en activiteiten. Maximaal 10 jaar, zolang de toestemming niet is ingetrokken. Op verzoek van betrokkenen kunnen de gegevens verwijderd worden of kan de bewaartermijn verlengd worden.
 • Camerabeelden en -geluid: Maximaal 4 weken, met uitzondering van incidenten met mogelijke juridische consequenties. Dit laatste zolang voor de afhandeling van het incident nodig is. Primair doel is de sporttechnische ondersteuning. De beelden worden ter plaatse weergegeven voor visuele terugkoppeling en analyse. Beeldmateriaal dat onder beheer valt van Turnschool Alianza wordt niet uitgewisseld aan derden, mits er uitdrukkelijke toestemming verkregen is van alle sporters die op het beeldmateriaal staan.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Turnschool Alianza uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben, tenzij Turnschool Alianza wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Turnschool Alianza te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Turnschool Alianza deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Turnschool Alianza treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Turnschool Alianza. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Turnschool Alianza past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Turnschool Alianza wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Secretariaat
E-mail: secretariaat@turnschool-alianza.nl

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.