Contributie

Toelichting Contributie Turnschool Alianza.

Turnschool Alianza beschikt over een uitstekende trainingsaccommodatie. De trainingen worden gegeven door bevoegde en enthousiaste trainers.
Belangrijk gegeven is dat Turnschool Alianza een vrijwilligersorganisatie is. De kosten trachten we minimaal te houden.
Onze contributie is gedifferentieerd opgebouwd, dus hoe meer uren trainen, hoe goedkoper per uur. Dat dit tegenstrijdig is, laat zich makkelijk raden, maar dat is bij elke trainingssport.
De gymnastiekverenigingen in de gemeente Waalwijk dragen jaarlijks een substantieel bedrag bij om de contributie aanvaardbaar te houden.
Verder ondernemen we allerlei acties ten gunste van de contributie. Sponsoring, reclame, Grote Clubactie, verkoop spulletjes en zo mogelijk nog meer.
Daarnaast organiseren we jaarlijks turnwedstrijden om enerzijds de leden een turnwedstrijd aan te bieden in hun directe omgeving waardoor familie, vrienden en kennissen in de gelegenheid zijn de verrichtingen te komen aanschouwen. Anderzijds is het de bedoeling financieel rendement uit een georganiseerde turnwedstrijd te halen, hetgeen ook weer ten goede komt aan de contributie.
We realiseren ons terdege dat ondanks al onze inspanningen de contributie door velen als hoog wordt ervaren. We willen daarbij benadrukken dat in de contributie van Turnschool Alianza is inbegrepen: bondscontributie KNGU, wedstrijdkosten KNGU en wedstrijdpaspoort (3 jaar geldig).

De contributie dient vooraf per kwartaal betaald te worden.

Een volledig overzicht contributie Turnschool Alianza is hier te downloaden.

Contributie Turnschool Alianza 2024.pdf