Normen en Waarden

Normen en Waarden

Normen en Waarden zijn belangrijk omdat ze richting geven aan ons bestaan: ze beïnvloeden ons doen en laten, ons zelfbeeld en zelfvertrouwen, onze relaties met anderen.

Vaak zijn we ons nauwelijks bewust, dat we waarden en normen hanteren. Laat staan dat we ons realiseren welke waarden en normen we hanteren. Om meer greep te krijgen op ons eigen gedrag en dat van anderen, is het belangrijk dat we ons realiseren welke waarden en normen erachter steken.
Voortdurend toetsen we ons eigen en andermans doen en laten aan waarden en normen. Welke waarden en normen dat zijn, hangt van veel factoren af, bijvoorbeeld: opvoeding, levensbeschouwing, levenservaring en levensomstandigheden.
Het is niet verwonderlijk dat normen en waarden waarmee kinderen worden geconfronteerd, nogal eens met elkaar in strijd zijn: wat thuis mag, mag niet altijd ook op school of omgekeerd. En wat moet je doen, als je tegelijkertijd eerlijk moet zijn en ook je vriendinnetje niet wil verraden? Kinderen komen daardoor soms in de knoei.
Normen zijn concrete regels en voorschriften voor ons handelen in bepaalde situaties. Ze vertalen waarden in concreet gedrag.

Waarden zijn opvattingen. Opvattingen over gedragingen en situaties over mensen en dingen, etc. Die waarden of opvattingen drukken we uit in woorden als: mooi, lelijk, fijn, vervelend, eerlijk, oneerlijk, moedig, laf, belangrijk, onbelangrijk.
Belangrijk bij dit alles is respect. Een samenleving zonder respect is niet leefbaar. Turnschool Alianza kan niet zonder respect functioneren.
Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar, en vandaar rekening houden met.

Het is niet de bedoeling om elke regel opnieuw op te sommen.

Wij onderschrijven de regels Sport en Maatschappij van het NOC*NSF betrekking tot;

• Naar een veilig sportklimaat
• Wetenschap en onderzoek
• Masterplan Arbitrage
• Sportiviteit & Respect
• Seksuele intimidatie
• Homo-acceptatie in de sport
• Transgenders in de sport
• Alcohol en sport
• Convenant Gezond Gewicht

Zie http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2467&mid=1010
Er wordt verwacht dat naast bestuursleden, trainers en leden, ook alle andere betrokkenen zoals medeturners, medeturnsters, familieleden, enzovoort, deze regels zullen respecteren en naleven.

Het Bestuur.